Ege Bölge Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Şubesi

 Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

a) Bölge Müdürlüğünde taşınırların muhafazası, kaydı, zimmetlenmesi ve kayıtlardan çıkarılması işlemlerini yürütmek, Taşınır Yönetim Hesabını hazırlamak.

b) Bölgedeki harcama birimlerinden alman Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini konsolide ederek idarenin Bölge Taşınır Hesabı Cetvelini düzenlemek ve ilgili yerlere göndermek.

c) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek.

ç) Birim faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartlarına ilişkin çalışmaları takip etmek, koordine etmek ve uygulamayı geliştirmek için çalışmalar yapmak.

e) Bakanlık Standart Dosya Planı ile ilgili işlemleri yürütmek.

f) Hizmet için ihtiyaç duyulacak hizmet alımı, taşınır ve taşınmaz malların kiralanması, satın alınması ve bakımlarının yapılmasını sağlamak.

g) Kılık kıyafet ile ilgili işlemleri yürütmek.

ğ) Genel bütçeden maaş alan personele yapılan her türlü ödemeyle ilgili işlemleri yürütmek.

h) Binaların bakım, onarım, güvenlik, temizlik, aydınlatma ve ısıtma ile taşıma hizmetlerini gerçekleştirmek.

ı) Sivil savunma, seferberlik ve yangından korunma hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

i) Lojman, yemekhane, misafirhane ve sosyal tesis hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

j) Doküman Yönetim Sistemi, evrak ve arşiv faaliyetlerini yürütmek.

k) Özel güvenlik teşkilatı personeli ile ilgili işlemleri yürütmek.

1) Resmi mühür ve kaşeler ile ilgili işlemleri yürütmek.

m) Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyannca kamu zararlarının ve kamu alacaklarının takip işlemlerini yapmak.

n) Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.İletişim 

Telefon : +90 232 463 25 46 pbx
Dahili : 1317, 1318
Faks : +90 232 463 25 53, 463 67 87, 463 80 97, 463 20 66
E-posta : izmgumbm-im@gtb.gov.tr