Ege Bölge Müdürlüğü

Ar-Ge Yönergesi

 
EGE GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME  MERKEZİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA, 
USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ
Sayı:2012/05                                                                                                      Tarih: 25.05.2012
 
Amaç ve Kapsam
 
Madde-1. Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı gümrük idarelerinin faaliyetlerini daha verimli, yasal mevzuata uygun, hızlı ve hizmetten yararlananları memnun edecek şekilde yapması için; gerekli her türlü araştırmayı yapmak, sorunları ve aksayan yönleri tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek, bunun için gerekli etkinlik ve faaliyetleri yürütmek üzere Bölge Müdürlüğü bünyesinde Ege Gümrük Araştırma ve Geliştirme Merkezi(EGARGEM) kurulmuştur.
 
Dayanak
 
Madde-2. Bu Yönerge, 08.06.2011/27958(mükerrer) sayı ve günlü Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Merkezin Faaliyetleri
 
Madde-3. Ege Gümrük Araştırma ve Geliştirme Merkezi aşağıdaki faaliyetleri planlar ve yapar;
 
 • Gümrük hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli yapılması için yeni ve uygulanabilir proje ve fikirler üretilmesi, bunun için ilgili kamu ve özel kuruluşlarla ve Üniversitelerle işbirliği içinde müşterek çalışmalar yapılması,

   
 • Bölge Müdürlüğü ve bağlantı idarelerde belli başlı sorunların tespit edilerek bunlara uygulanabilir çözümler getirilmesi, 

   
 • Gerek hizmeti yapan personelle gerekse hizmetin tarafları olan kişi ve kurumlarla görüşerek onların görüş, öneri ve eleştirilerinin alınıp değerlendirilmesi, 

   
 • Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması için uygun görülen her türlü etkinlik ve organizasyonun planlanması ve uygulamaya geçirilmesi, 

   
 • Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı idarelerde, şikayet ve yakınmalara konu olan hususların bilimsel yaklaşımlarla incelenerek bunların tekerrür etmemesi için öneriler getirilmesi, 

   
 • Personel arasında hizmette yarış kültürünün geliştirilmesi ve teşviki için çeşitli konularda yarışmalar düzenlenmesi, kazananlara ödüller verilmesi,
   
 • Personel arasında kaynaşma, kurum kültürünü geliştirme ve kamuoyuna karşı kurum imajını güçlendirme faaliyetlerinin planlanarak buna ilişkin etkinliklerin düzenlenmesi,
   
 • Gümrük idarelerinin gerek bölge gerekse ülke ekonomisine katkıları konusunda; kamuoyunu doğru ve etkin bilgilendirme için çalışmalar yürütme, bunun için ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte panel, seminer veya konferanslar düzenleme, ayrıca Bölge Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili olarak, dergi, kitap, broşür, afiş vb. basma işlerinin yapılması, 
   
 • Personelin mesleki bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesi için eğitim programları düzenlenmesi, 
   
 • Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarının tanıtımı için web sitesi hazırlanması ve geliştirilmesi,
   
 • Bölge Müdürlüğü ve bağlantısı idarelerde kullanılan bilgisayar programlarının daha etkin ve verimli olabilmesi için yeni öneriler getirilmesi, 
   
 • Gümrük idaresince uygulanan ancak, akılcı olmayan ve çağa uygun düşmeyen gereksiz kırtasiyecilik ve bürokrasi oluşturan iş ve işlemlerin belirlenerek bunların ayıklanmasına dair öneriler getirilmesi,
   
 • Bölge Müdürünce uygun görülecek diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütülmesi, 
   
 
Gümrük Araştırma ve Geliştirme Merkezinin Yönetimi
 
Madde-4. Ege Gümrük Araştırma ve Geliştirme Merkezi(kısa adıyla EGARGEM)?nin Yönetim Kurulu Bölge Müdürünün Başkanlığında, bir Bölge Müdür Yardımcısı, Personel Müdürü, iki Gümrük Müdürü(biri Şube Müdürü olabilir), İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Bilgi İşlem, İstatistik ve Değerlendirme Şube Müdürü, birer Şef, Muayene Memuru, Muhafaza memuru, Programcı veya Bilgisayar işletmeni olmak üzere on bir kişiden oluşur.
 
Yönetim Kurulunun Bölge Müdürü dışındaki üyelerinin görevlendirmesi Bölge Müdürü tarafından süresiz yapılır. Tayin ve buna benzer nedenlerle boşluk olduğunda, aynı unvandaki uygun bir isimle tekrar görevlendirme yapılır. Ayrıca, çalışmalarda aktif katkı sağlamadığı anlaşılan üyelerin yerine yeni görevlendirme yapılabilir.
 
Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı en az altıdır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Bölge Müdürünün oyu belirleyici olur. Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev ve iş bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu iki ayda bir toplanır. Ayrıca Bölge Müdürü gerek gördüğünde, belirlenen bir günde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
 
Merkezin çalışma usulü ve denetimi
 
Madde-5.EGARGEM faaliyetlerini Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce tahsis edilecek yer ve olanaklar çerçevesinde yürütür.
 
Merkezin faaliyetleri, Bölge Müdürlüğü ve bağlantılarının her kademedeki personelinin görüş, öneri ve katılımına açıktır. Getirilen uygulanabilir akılcı öneriler mutlaka değerlendirilecektir. Uygulandığında Bölge Müdürlüğü ve genel olarak da gümrük teşkilatına ve ülkemize çok büyük yararı olan fikir ve projeler için, ilgilisine teşekkür, başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebileceği gibi, adları o fikir veya projeye verilmek suretiyle daimi olarak da anılabilecektir.
 
Merkezin Faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olmasından bizzat Bölge Müdürü sorumludur. Gümrük Araştırma ve Geliştirme Merkezince yapılan işler, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde ilgililere duyurulabileceği gibi, Bölge Müdürlüğünün işlemlerini teftişe yetkili makamların denetimine açıktır.
 
Madde-6.EGARGEM faaliyetlerini Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce tahsis edilecek yer ve olanaklar çerçevesinde yürütür.
 
Madde-7. Ege Gümrük Araştırma ve Geliştirme Merkezinin yazışma ve sekreteryası Bölge Müdürlüğü Özel Büro Şubesi tarafından yürütülür. Bölge Müdürlüğünün diğer tüm şubeleri ve bağlantı idareleri EGARGEM çalışmalarına gerekli katkıyı sağlayacaktır.
Yürürlük ve Yürütme
 
Madde-8. Bu Yönerge 25.05.2012 tarihinde yürürlüğe girer
 
Madde-9. Bu Yönergeyi Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü yürütür.